Home > memek meler

MEMEK MELER


KLIK DISINI untuk melihat MEMEK MELER

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

12 Nisan 2013 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 28616. YÖNETMELİK. G ü mr ü k ve Ticaret Bakanl ığı ndan:. TARIM Ü R Ü NLER İ L İ SANSLI DEPOCULUK Y Ö NETMEL İĞİ. B İ R İ NC İ B Ö L Ü M. Ama ç, Kapsam, Dayanak ve Tan ı mlar. Ama ç. MADDE 1 – (1) Bu Y ö netmeli ğ in amac ı, lisansl ı depoculu ğ a konu tar ı m ü r ü nlerinin standartlar ı n ı n belirlenerek ...


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130412-4.htm


Kumpulan foto memek meler